zmień rozmiar:

Wysokość zasiłków obowiązuje od: 01.06.2014r

 

podstawowy(100%) xx
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


831,10
652,60

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 666,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2014 r. M.P. 2014 poz. 367)

997,40
783,20

 

xx- kwoty zasiłków, stypendiów i innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowanych z Funduszu Pracy zaokrągla się w górę do 10 groszy

 

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu:

 90 dni – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP( art.30 par. 1 pkt 1),

180 dni – w przypadku spowodowania przez bezrobotnego rozwiązania ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP (zwolnienie dyscyplinarne art. 52 K.P.),

 okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy przypadających na okres, za który przysługiwałby zasiłek,

 okresy pobierania jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 bezrobotny, który w okresie posiadania prawa do zasiłku utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie i zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotny w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestaniu wykonania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego (uzupełnienie zasiłku).

ohp

zielona-linia

eure