zmień rozmiar:

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

1. Nie spełnia warunków określonych w części niniejszej informacji mówiącej, kto ma prawo do uzyskania statusu bezrobotnego;

2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 46 ust. I pkt 2 ustawy, pozbawienie Statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;

3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjecie działalności lub na uzupełnienie wkładów.

4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art, 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, rozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.

5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badan tom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następującej od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

6. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w terminie 7 następnych dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, skutkują utratą statusu bezrobotnego na zasadach określonych w pkt 5

7. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

8. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, lub wykonywanie prac, o których mowa w art 73 a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5 niniejszej informacji;

9. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

10. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5 niniejszej informacji;

11. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

12. Nie przedstawiła zaświadczeniao niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art 80 ust. 2 usuwy tj. na druku określonym w odrębnych przepisach (zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA)). Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;

13. Nie powiadomiła PUP, w którym jest zarejestrowana strong>o zmianie miejsca zamieszkania oraz nie stawiła się w PUP właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art 73 ust. 2a ustawy).

ohp

zielona-linia

eure