zmień rozmiar:

1. Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje - na jego wniosek - dodatek aktywizacyjny, jeżeli: 
 w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę

w takim przypadku dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem , nie więcej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek

z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w takim przypadku dodatek przysługuje w wysokości do 50%, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1- przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek 


2. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku: 
 skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane prze starostę; 
 podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny; 
 podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. 


3. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 
W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek, o którym mowa w art. 72 ust. 1. 
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy. 
Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie. 
Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. 


4. Bezrobotnego do 25 roku życia oraz bezrobotnego w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia, starosta może skierować do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1

5. Bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnego długotrwale, bezrobotnego powyżej 50 roku życia, bezrobotnego samotnie wychowującego co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, kobiety, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia oraz bezrobotnego niepełnosprawnego starosta może skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia u pracodawcy stażu. 

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. 

6. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium / pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej / w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. 

Osobie, której starosta przyznał stypendium o którym mowa wyżej, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


7. Bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej 1 dziecko do lat 18, starosta może / po udokumentowaniu poniesionych kosztów / refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku podstawowego, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nie przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. 


8. Na zasadach, o których mowa wyżej, może nastąpić refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.
Wyjaśnienie: 
Bezrobotny do 25 roku życia - oznacza bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia. 
Bezrobotny długotrwale - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
Bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia. 
Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 
Bezrobotny bez doświadczenia zawodowego oznacza bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. 
Osoba zależna - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. 

PONADTO, OSOBA BEZROBOTNA MA PRAWO DO: 
 korzystania z pośrednictwa pracy (w tym: usług EURES) 
 korzystania z możliwości szkolenia 
 ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 

ubiegania się o zatrudnienie w ramach:

     -prac interwencyjnych 
     -robót publicznych 
 korzystania z poradnictwa zawodowego 
 uczestnictwa w zajęciach Klubu Pracy 
 zasiłku i innych świadczeń pieniężnych określonych w ustawie 
 objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej (jeżeli nie podlega takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu) 

ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania w przypadku podjęcia pracy, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

ohp

zielona-linia

eure