zmień rozmiar:

(podstawa prawna  art. 42 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Powiatowy Urząd Pracy może na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki oraz ewentualnych odsetek są poręczyciele  (1-2 osoby, w zależności od wysokości pożyczki). Osoby zainteresowane otrzymaniem pożyczki powinny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w PUP (pok. 10) przed rozpoczęciem szkolenia. Po rozpatrzeniu dokumentów przez Dyrektora PUP, wnioskodawca zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku pisemnie. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne, niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

ohp

zielona-linia

eure