zmień rozmiar:

(podstawa prawna  art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Starosta na wniosek bezrobotnego lub osoby poszukującej pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem, że osoba zainteresowana złoży w PUP wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych. Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z  PUP za okres uczestnictwa w zajęciach przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich sfinansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi. W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalnością gospodarczej, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Osoba zainteresowana dofinansowaniem studiów podyplomowych powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem (pok. 10). Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować koszty studiów podyplomowych osobie, która:

1. jest zarejestrowana w PUP w Grajewie;

2. posiada wykształcanie wyższe pozwalające na podjecie studiów podyplomowych;

3. złoży kompletny wniosek co najmniej 30 dni przed planowanym okresem finansowania studiów, wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia oraz zaświadczeniem od organizatora studiów nt. kierunku studiów podyplomowych oraz innych danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy;                                     

4. otrzyma pozytywną opinię doradcy zawodowego nt. predyspozycji do wykonywania zawodu, które te osoby uzyskają w wyniku studiów (w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych koniecznych do wykonywania zawodu, które osoby te uzyskają w wyniku studiów, opinia doradcy musi być poparta wynikami badań lekarskich bądź psychologicznych, które osoba uprawniona sfinansuje we własnym zakresie); 

5.  otrzyma pozytywną opinię specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub innego pracownika odpowiedzialnego za organizację szkoleń;  

6. otrzyma pozytywną decyzję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (zawarcie umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i bezrobotnym lub poszukującym o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych).  

ohp

zielona-linia

eure