zmień rozmiar:

(podstawa prawna  art. 42a ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionej osoby poszukującej pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu pod warunkiem, że osoba bezrobotna złoży przed przystąpieniem do egzaminu w PUP (pok. 10) wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu. Finansowanie egzaminu przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.  Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty egzaminu lub licencji osobie, która:

1.  jest zarejestrowana w PUP w Grajewie;

2. złoży kompletny wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji co najmniej 30 dni przed planowanym okresem egzaminu, w PUP (pok. 10) wraz z uzasadnieniem celowości oraz zaświadczenie z jednostki egzaminującej, zawierającym

informacje nt. egzaminu oraz inne dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia

umowy.                                                              

3. otrzyma pozytywną opinię doradcy zawodowego nt. predyspozycji do wykonywania zawodu, które te osoby uzyskają w wyniku egzaminu; (w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych koniecznych do wykonywania zawodu, które osoby te uzyskają w wyniku egzaminu, opinia doradcy musi być poparta wynikami badań lekarskich bądź psychologicznych, które osoba uprawniona sfinansuje we własnym zakresie); 

4. otrzyma pozytywną opinię specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub innego pracownika odpowiedzialnego za organizację szkoleń;                 

5. otrzyma pozytywną decyzję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów egzaminu (zawarcie umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i bezrobotnym lub poszukującym o sfinansowanie kosztów egzaminu ).

ohp

zielona-linia

eure