zmień rozmiar:

(podstawa prawna  art. 42a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie w ramach szkolenia indywidualnego, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowy Urząd Pracy kieruje na szkolenie indywidualne osobę, która: 1. jest zarejestrowana w PUP w Grajewie;

2. spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia;

3. złoży wniosek kandydata na szkolenie indywidualne w PUP (pok. 10) wraz z

 uzasadnieniem celowości szkolenia należy dołączyć deklaracje pracodawcy  o przyszłym zatrudnieniu lub też oświadczenie osoby ubiegającej się o szkolenie, o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zakończonym szkoleniu.  

4. otrzyma pozytywną opinię pośrednika pracy (nt. zasadności skierowania na szkolenie);

5. otrzyma pozytywną opinię doradcy zawodowego (nt. predyspozycji do wykonywania zawodu, które te osoby uzyskają w wyniku szkolenia);

6. otrzyma pozytywną opinię specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub innego pracownika    odpowiedzialnego za organizację szkoleń;

7. otrzyma pozytywną decyzję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;

8. zaakceptuje prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w szkoleniu.

Koszt szkolenia finansowanego przez Urząd Pracy ze środków PFRON, dla osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, nie może przekroczyć dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Koszty szkolenia indywidualne, które pokrywa Urząd Pracy:

a) 100% należności uzgodnionej z jednostką szkoleniową, jednak nie więcej niż 300%

    przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty szkolenia indywidualnego, które ponosi osoba uprawniona do szkolenia:

a)     koszty badań lekarskich;

b)     koszty przejazdu. 

ohp

zielona-linia

eure