zmień rozmiar:

(podstawa prawna  art. 42a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Szkolenia grupowe realizowane są przez Urząd zgodnie z planem szkoleń opracowanym w oparciu o zatwierdzone kierunki.  Powiatowy Urząd Pracy kieruje na szkolenie grupowe osobę, która:

1. jest zarejestrowana w PUP w Grajewie;

2. spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w planie szkoleń;

3. złożyła wypełnione zgłoszenie w postaci ankiety  na szkolenie grupowe;

4. otrzyma pozytywną opinię pośrednika pracy (nt. zasadności skierowania na szkolenie);

5. otrzyma pozytywną opinię doradcy zawodowego (nt. predyspozycji do wykonywania zawodu, które te osoby uzyskają w wyniku szkolenia);

6.  otrzyma pozytywną opinię specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub innego pracownika odpowiedzialnego za organizację szkoleń;

7. otrzyma pozytywną decyzję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;

8.  zaakceptuje prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w szkoleniu.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na szkolenie grupowe przekracza liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decydują dodatkowe kryteria:

1.   okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja)

2.   nie korzystanie w okresie ostatniej rejestracji ze szkolenia finansowanego przez PUP

3.  aktywne poszukiwanie pracy przy wsparciu pośrednika i utrzymywanie z nim stałego kontaktu;

4.   data wpływu ankiety Osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria, a z powodu ograniczonej liczby miejsc nie zakwalifikowane, będą brane pod uwagę przy naborze na kolejne szkolenie.

ohp

zielona-linia

eure