zmień rozmiar:

osób bezrobotnych

oraz do osób poszukujących pracy, które:   
1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego    z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość (likwidację),
3. otrzymują świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji MOPS,
5. są żołnierzami rezerwy,
6. pobierają rentę szkoleniową,
7. pobierają świadczenia szkoleniowe,
8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli osoba ta zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
9. pracują lub wykonują inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej i są zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

ohp

zielona-linia

eure