zmień rozmiar:

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.


Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.


Osobie, której przyznano ww. stypendium i która podjęła w trakcie nauki zatrudnienie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

ohp

zielona-linia

eure