Warning: include(/strona/administrator/components/com_newsfeeds/alias.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /strona/includes/framework.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/strona/administrator/components/com_newsfeeds/alias.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /strona/includes/framework.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /strona/includes/framework.php:2) in /strona/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /strona/includes/framework.php:2) in /strona/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Status bezrobotnego

Odwiedziło nas

000006
dziś
wczoraj
w tygodniu
w miesiącu
wszystkich
0
0
0
0
6

Your IP: 54.196.213.0
zmień rozmiar:

ma osoba, która:

1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia; - w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej; - w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia;

4. Nie uczy się w szkole w systemie stacjonarnym;

5. Ukończyła 18 lat;

6. Nie osiągnęła wieku emerytalnego;

7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia poza rolniczej działalności, nic pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

8. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr J 6, poz. 93. z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

9. Nic uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;

10. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie wykonywania

  działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności

  gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

11. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

12. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

13. Niepobierana podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;

14. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

15. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;

16. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego - PUP lub - gdy nic jest w ogóle zameldowana-w PUP, na którego obszarze działania przebywa.

ohp

zielona-linia

eure

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information