zmień rozmiar:

Zasady organizacji i finansowania usług szkoleniowych dla bezrobotnych i osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.

 

Informacje ogólne dotyczące  usług szkoleniowych

W oparciu o środki  finansowe, Urząd inicjuje, organizuje lub finansuje dla osób uprawnionych poniższe formy wsparcia:

Forma wsparcia

Działania Urzędu

Osoby uprawnione

 

Szkolenia grupowe

Inicjowanie,

Organizowanie,

Finansowanie

Osoby bezrobotne,

Osoby poszukujące pracy,

Osoby niepełnosprawne

 

Szkolenia indywidualne

(wniosek)

Organizowanie,

Finansowanie

Osoby bezrobotne,

Osoby poszukujące pracy,

Osoby niepełnosprawne

 

Finansowanie kosztów egzaminów

Finansowanie

Osoby bezrobotne,

Osoby poszukujące pracy,

Finansowanie pożyczki szkoleniowej

Finansowanie

Osoby bezrobotne,

Osoby poszukujące pracy,

Finansowanie studiów podyplomowych

Finansowanie

Osoby bezrobotne,

Osoby poszukujące pracy,

Osoby niepełnosprawne

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia skierowane są do osób uprawnionych:
 

osób bezrobotnych

oraz do osób poszukujących pracy, które:    


1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego    z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość (likwidację),
3. otrzymują świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji MOPS,
5. są żołnierzami rezerwy,
6. pobierają rentę szkoleniową,
7. pobierają świadczenia szkoleniowe,
8.podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli osoba ta zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
9.pracują lub wykonują inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej i są zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

ohp

zielona-linia

eure