zmień rozmiar:

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać każda osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

  powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),

  gminy,

organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

  spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem wsparcia.

Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

a.       wynagrodzenia,

b.      nagrody,

c.       składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może być wypłacana pracodawcy robót publicznych:

  przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych; wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 57 ust. 1);

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem robót publicznych powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce tych robót.

Do wniosku o organizację robót publicznych pracodawca musi dołączyć oświadczenie 
o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Organizator robót publicznych w ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinien otrzymać 
od starosty powiadomienie o podjętej decyzji. Jeśli jest to decyzja pozytywna starosta zawiera z organizatorem robót publicznych umowę. Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawa prawna:

    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) - art. 2 ust 1 pkt 32 oraz art. 57,

   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Anna Mikulska – Specjalista ds. programów/doradca klienta  -   086 2613031


Roboty publiczne-Wniosek dla jednostek samorządowych

Wniosek o zwrot kosztow w ramach robót publicznych

 

 

 

 

 

ohp

zielona-linia

eure