zmień rozmiar:
Aneta Kozikowska Marek Witkowski
Andrzej Zalewski Robert Lipski

I.   Zostałem poinformowany o:

1.  Możliwości ubiegania się przez okres do 12 miesięcy o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spełniając łącznie następujące warunki: na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania oraz uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.  Możliwości ubiegania się przez okres do 12 miesięcy o zwrot kosztów zakwaterowania spełniając łącznie następujące warunki: na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął lub inna pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie; mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniony; uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

3. Możliwości ubiegania się i zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

4. Możliwości ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

5. Możliwości pobierania dodatku aktywizacyjnego przez osobę posiadającą prawo do zasiłku, jeżeli: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy którego koszty zrefundowane zostały w ramach wyposażenia lub doposażenia). Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę miedzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większe jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych, przez okres w jakim przysługiwał by bezrobotnemu zasiłek.

II.  Zostałem poinformowany o obowiązku:

1. Zgłaszania się do właściwego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia..

2. Przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy oznacza to zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin .

3.  Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy.

4. Zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.

5.  Powiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyn niezdolności do pracy.

III.      Utrata statusu bezrobotnego :

1. Osoba, która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczony terminie i nie powiadomiła w okresie do siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:  120 dni – w przypadku pierwszego niestawienia, 180 dni w przypadku drugiego niestawienia, 270 dni  - w przypadku trzeciego i kolejnego niestawienia.

2. Osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z póź. zm. )

2.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.09.2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r.  Nr177 poz. 1193)

3.  Dz. U. z dn. 26.08.2009r. Nr 136 poz. 1118 z póź. zm..

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z kierowaniem do pracy

Grajewo, dnia ………………………………                                     ……………………………………

                                                                                     (czytelny podpis  bezrobotnego)      

                               

 

……………………………………

(podpis pośrednika pracy

ohp

zielona-linia

eure