zmień rozmiar:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 22 lipca 2011 r.w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych(Dz. U. z dnia 22 lipca 2011 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r.w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r.w sprawie standardów usług rynku pracy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r.w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

ohp

zielona-linia

eure