zmień rozmiar:

                                                                                                               

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE REALIZUJE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH

BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM (IV)”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018-31.12.2018

OKRES REKRUTACJI DO PROJEKTU: 01.01.2018-31.12.2018

1 SIERPNIA 2018 R. ZAKOŃCZONO NABÓR DO PROJEKTU W RAMACH REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 183 OSÓB MŁODYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM

BUDŻET PROJEKTU NA ROK 2018 WYNOSI 1.593.822,00 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 1.343.273,00 zł.

WSPARCIEM OBJĘTE ZOSTANĄ 183 OSOBY BEZROBOTNE W WIEKU 18-30 LAT NALEŻĄCE DO KATEGORII NEET, TO ZNACZY OSOBY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE 3 WARUNKI :

  • nie pracują (tj. są bezrobotne)
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą się ( tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

w tym:

- długotrwale bezrobotne ( pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy w przypadku   osób do 25 roku życia lub powyżej 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25-30 lat )

- niepełnosprawne

- o niskich kwalifikacjach

Efektywność zatrudnieniowa projektu dla osob w najtrudniejszej sytuacji tj.:

- dla osób niepełnosprawnych,

           - dla osób długotrwale bezrobotnych,

       - dla osób o niskich kwalifikacjach wyniesie co najmniej 395,

           - dla osób nienależących do ww grup wyniesie co najmniej 54%

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA

STAŻE - 92 osoby

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 25 osób

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY - 6 miejsc pracy

BONY NA ZASIEDLENIE - 60 osób

Zapraszamy do udziału

----------------------------------------------------------------------------------------------

pdfHarmonogram form wsparcia PO WER - 2018 rok

ohp

zielona-linia

eure