zmień rozmiar:

                                                                                                               

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE REALIZUJE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH

BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM (III)”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017-31.12.2017

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 177 OSÓB MŁODYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM

BUDŻET PROJEKTU NA ROK 2017 WYNOSI 1.636.245,00 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 1.379.027,00 zł.

WSPARCIEM OBJĘTYCH ZOSTANIE 177 OSOB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-30 LAT NALEŻĄCYCH DO KATEGORII NEET, TO ZNACZY OSOB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE 3 WARUNKI :

  • nie pracują (tj. są bezrobotne)
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą się ( tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

w tym:

- długotrwale bezrobotne ( pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy w przypadku   osób do 25 roku życia lub powyżej 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25-30 lat )

- niepełnosprawne

- o niskich kwalifikacjach

Efektywność zatrudnieniowa projektu wyniesie:

- dla osób niepełnosprawnych- co najmniej 17%,

           - dla osób długotrwale bezrobotnych- co najmniej 35%,

       - dla osób o niskich kwalifikacjach- co najmniej 48%,

           - dla osób nienależących do ww grup- co najmniej 43%

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA

STAŻE

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BONY SZKOLENIOWE

BONY NA ZASIEDLENIE

Zapraszamy do udziału

----------------------------------------------------------------------------------------------

pdf POWER 2017-HARMONOGRAM FORM WSPARCIA -PUP GRAJEWO

ohp

zielona-linia

eure