zmień rozmiar:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

   Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku i 13 powiatowymi urzędami pracy województwa podlaskiego uczestniczy

w realizacji projektu 

„Promocja Rynku Pracy”

  

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2009 r. - 31.12.2010 r.  

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.   

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

·         dostarczenie pracodawcom informacji na temat możliwości ułatwiających zatrudnienie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;

·         przekazanie wiedzy osobom pozostającym bez zatrudnienia o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;

·         promowanie usług świadczonych przez urzędy pracy woj. podlaskiego.

Projekt skierowany jest do:

·         osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim;

·         pracodawców funkcjonujących na terenie województwa.

·          

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach projektu zorganizował 30 czerwca 2010 roku Konferencję, która miała na celu przedstawienie:

*    informacji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim,

*    usług i instrumentów rynku pracy,

*    sukcesów Powiatowego Urzędu Pracy  w Grajewie

*    informacji z zakresu działań Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

*     możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007

ohp

zielona-linia

eure