zmień rozmiar:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Poddziałane 6.1.3

Realizacja 2010r.

„Nasza inwestycja Twoja niezależność"

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie podpisał w dniu 07.04.2010r. Aneks do Umowy Ramowej. Zaplanowano, że grupę docelową stanowić będzie 484 bezrobotnych (156 osób, które kontynuują udział w projekcie systemowym z przeszłego roku budżetowego - 2009 roku i 328 osób).

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie szans na zatrudnienie 484 osób (w tym 211 kobiet, 233 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.”

W ramach projektu udzielana jest kompleksowa pomoc, odpowiadająca na potrzeby uczestników i uczestniczek projektu oraz zdefiniowana pod kątem indywidualnych oczekiwań poszczególnych odbiorców.

Działania, zaproponowane uczestnikom projektu w 2010 r. to:

 - usługa pośrednictwa pracy

 - porada zawodowa i informacja zawodowa

 - indywidualny Plan Działań

 - aktywne formy wsparcia:

     staże,

     szkolenia,

     refundacja dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami – prace interwencyjne,

     środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ohp

zielona-linia

eure