zmień rozmiar:

Wniosek o refundację świadczeń prac społecznie użytecznych

Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Prace społecznie użyteczne są organizowane przez gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użytecznie będą wykonywane.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za przestoje i okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 %minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.  

Szczegółowo informacje:tel. 86/2613019

ohp

zielona-linia

eure