zmień rozmiar:

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Grajewskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady zatrudnienia należy w szczególności:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania.

4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie

5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

8. Delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia.

9. Opiniowanie programów specjalnych, w tym:   

  1) celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

    a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,

    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,

    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;  

 2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.


 

 

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

 


ohp

zielona-linia

eure