zmień rozmiar:

Podstawa prawna działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie

Kompetencje, zakres działania i skład Powiatowej Rady Rynku Pracy określa art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). Organizację i tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grajewie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia  w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;

4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;

6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata  na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;

7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;

8. opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową kosztową    i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę  w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie– kadencja  2019-2023

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie wchodzą osoby powoływane przez Starostę Powiatu Grajewskiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie na lata 2019 - 2023 został powołany Zarządzeniem Nr 21/2019 Starosty Grajewskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie.

Treść w załączniku pdf

ohp

zielona-linia

eure