zmień rozmiar:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany UPUAP złożyć pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
Na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie odesłane nadawcy dokumentu elektronicznego urzędowe poświadczenie odbioru.

Za datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie przyjmuje się datę i czas wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie określone w urzędowym poświadczeniu odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru jest automatycznie wytworzone przez system ESP i przekazywane drogą elektroniczną na wskazany przez wnoszącego adres poczty elektronicznej.

 

Dokumenty obsługiwane w formie elektronicznej przed Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

strzalkiPismo ogólne do podmiotu publicznego -Cyfrowy Urząd

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi
 

strzalkiSkargi i wnioski

Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności: a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi
 
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej n [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi
 
 
 W myśl ustawy bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Dopuszczalną formą podpisu jest również profil zaufany EPUAP. 
 Profil zaufany UPUAP
profil
 
 

ohp

zielona-linia

eure