zmień rozmiar:

Centrum Aktywacji Zawodowej - Poradnictwo

to profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego  bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego  zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze  kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych  predyspozycji psychofizycznych oraz młodzieży szkolnej w wyborze  odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia.

 

1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

a)udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b)udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii  o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d)inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2. pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

 

2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

1. dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

2. dobrowolności;

3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5. bezpłatności;

6. poufności i ochrony danych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674)

   

Rozmowa indywidualna ma na celu:

a) rozpoznanie indywidualnych trudności w znalezieniu pracy,

b) poznanie preferencji i predyspozycji zawodowych,

c) wybór odpowiedniego rodzaju pracy, kierunku szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego,

d) motywowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego poszukiwania pracy.

Podstawową metodą stosowaną w poradnictwie jest indywidualna rozmowa z doradcą, polegająca na udzieleniu pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, traci w niej orientację i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem

Porady organizowane są w formie: 

jedno lub kilkudniowych zajęć w grupach liczących nie więcej niż 16 osób. Tematyka organizowanych spotkań jest różnorodna. Obejmuje między innymi:

a) poznanie swoich słabych i mocnych stron,

b) odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i  predyspozycji zawodowych,

c) analizę lokalnego rynku pracy,

d) poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych i metod szukania pracy,

W ramach poradnictwa grupowego organizowane są:

- warsztaty

- spotkania informacyjne

Harmonogram zajęć grupowych I kw. 2014

Harmonogram zajęć grupowych IIkw. 2014

Harmonogram zajęć grupowych IVkw. 2014

 

 

Doradcy zawodowi w PUP Grajewo:

 Anna Zielińska (tel 86-2613021) pok.17 (nazwiska A-G,SU)           mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Lucyna Kubacka (tel 86-2613028) pok.11 (nazwiska G-Ł,SA-SO) mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Alicja Nawrocka(tel 86-2613041)pok.17 (nazwiska M-R,Sp-Sy) mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Żbikowska (tel. 86-2613038) pok.13 (nazwiska Sz-Ż) mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ohp

zielona-linia

eure