zmień rozmiar:

1. Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

2. Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielona, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:
ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy
liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji - (podwójny wzrost netto) w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy u pracodawcy nie występuje wzrost netto w ogólnej liczbie pracowników (wzrost musi nastąpić w stosunku do pracowników znajdujących się w szczególnej i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), wówczas istotne jest, w jaki sposób zwolniło się miejsce pracy, na które następuje rekrutacja, w następujących sytuacjach:

dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron albo rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika, jak również rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a upływem czasy, na które była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę;
niepełnosprawność;
przejścia na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego; - dobrowolność zmniejszenia wymiaru czasu pracy (na mocy porozumienia stron);
zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych.   Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych (dyscyplinarnie).

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów placowych na rekrutacje pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o prace tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna:
1. Art. 49,51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne zarządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

ohp

zielona-linia

eure