zmień rozmiar:

Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów

 

  • W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia na nim:
  • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
  • bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o wsparcie finansowe w jednej z następujących form:

1.  Świadczenie aktywizacyjne

Pracodawca, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną przez PUP osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.

Pracodawca, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną przez PUP osobę bezrobotną z ww. grupy na 18 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 9 miesięcy.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy.

2. Grant na telepracę

Jeżeli stanowisko (dla ww. grupy, tj. rodziców lub opiekunów) tworzone jest na zasadzie telepracy, pracodawca może otrzymać na ten cel wsparcie finansowe w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Stosownie do zawartej umowy, pracodawca zobowiązany jest utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Grant nie może zostać przyznany na zatrudnienie:

  • małżonków pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodziców pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dzieci własnych lub przysposobionych: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonków oraz rodzeństwa.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Wykorzystanie grantu niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

Niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych środków w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Grant przyznawany jest na pisemny wniosek pracodawcy.

ohp

zielona-linia

eure