zmień rozmiar:

 

Refundacja może być przyznana za zatrudnienie skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął to zatrudnienie oraz ustalono dla niego profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

 

Refundację może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorąca. Warunkiem przyznania refundacji jest:

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcyw pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji;

niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia  z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Przyznanie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą/przedsiębiorcą.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia z wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę - refundacja nie może być przyznana
w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Refundacja może zatem wynosić nie więcej jak 99% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

 

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia z wynagrodzeniem wyższym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę - refundacja może być przyznana
w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

 

Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji po rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – art. 150f-150g

 

 


docWniosek o zawarcie umowy dotyczacej refundacji

docWniosek o zwrot kosztow w ramach dofinansowania do 30 roku życia

xlsFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ohp

zielona-linia

eure