zmień rozmiar:

 Bon stażowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.                                                                                                                   
Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 618,00 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 103,00 zł, łącznie 
ze stypendium;

  koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1543,80 zł.                                                                              
Premia i maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji.

 

            Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Stypendium przysługuje także za dni wolne (uczestnikowi stażu przysługują dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych).

 

Podstawa prawna

· ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn., Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) – art. 53, art. 66l

·rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) 

 


 

ohp

zielona-linia

eure