zmień rozmiar:

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 

  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe- w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

  2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

  3. przejazdu na szkolenia w wysokości:

a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;

  1. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:

a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,

c) powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.


 

 

docWniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

ohp

zielona-linia

eure