zmień rozmiar:
kto może ubiegać się o staż organizator stażu
kto może ubiegać się o organizację stażu bezrobotny przestrzega                                
warunki organizacji stażu  

Podstawa prawna
1. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 142 poz.1160).
3.Ustawa z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14,poz. 92 z późn. zm.)

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez  wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Kto może ubiegać się o staż
Starosta może skierować do odbycia stażu na okres:
od 3 do 12 miesięcy   
     osoby bezrobotne do 30 roku życia,

od 3 do 6 miesięcy
     pozostałe osoby bezrobotne,

osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu, których staż finansowany jest ze środków PFRON.


ohp

zielona-linia

eure