zmień rozmiar:

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Projekt: “ Z Urzędem po pracę ”

Okres realizacji projektu : 01.10.2012 - 30.09.2014

 

Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, zamieszkujące wyłącznie obszar powiatu grajewskiego.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 108 osób długotrwale bezrobotnych tj. osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.

Celami szczegółowymi projektu są:

- przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych do powrotu na rynek pracy,

- zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez osoby długotrwale bezrobotne,

- poprawa dostępności zatrudnienia dla długotrwale bezrobotnych poprzez jego subsydiowanie. 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (utworzenie Indywidualnego Planu Działania )- 108 osób oraz: staże- 72 osoby, subsydiowane zatrudnienie- 36 osób.

Co najmniej 30% uczestników projektu (33 osoby) objętych zostanie wsparciem ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy.

Co najmniej 35% uczestników, którzy zakończą udział w projekcie (38 osób), w okresie do 3 m-cy po zakończeniu udziału podejmie zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, której wartość nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia) na okres minimum 3 miesięcy.

 

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu

ohp

zielona-linia

eure