zmień rozmiar:

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  w wyniku skierowania przez urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,

z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Wymagane dokumenty:

 wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,

 umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, inny dokument potwierdzający zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (oryginał i kserokopia), dodatek przyznawany jest od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

ohp

zielona-linia

eure