„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

kfsPowiatowy Urząd Pracy w Grajewie

ogłasza nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

                                        w terminie od 01.07.2019r. do wyczerpania limitu środków.

Wnioski należy składać:

- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 2, I piętro (sekretariat), w godzinach od 7.30 – 15.30. 

- drogą elektroniczną

(Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wskazanych poniżej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków limitu KFS w 2019 r.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (w oparciu o Barometr zawodów 2019)
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.


Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez  rozpatrzenia ! 

Wysokość dofinansowania:

  1. W przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza       2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
  2. W przypadku pozostałych pracodawców - 80%, a 20% kosztów kształcenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań). do 5 000 zł na jednego uczestnika kształcenia. 

więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 9,

tel. 86 261 30 37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ohp

zielona-linia

eure