o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”obejmujące następujące przedsięwzięcia:

§  Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy,zachęcanie młodych ludzi  i propagowanie innowacji na wszystkichetapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa iakwakultury.

§  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwaprzemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie itworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

§  Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSRPojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzeniazmiany klimatu.

§  Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego naobszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Treść pełnego ogłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacjąkonkursową znajduje się na stronie internetowej Lokalnej GrupyRybackiej: www.lgr-pojezierze.eu oraz w Biurze Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawcówi beneficjentów z terenu gminy Rajgród odbędzie się19.03.2019 r. (wtorek) godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (ul. Warszawska 32). Szkolenie dotyczące zasad przyznawaniapomocy w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 poprowadzą pracownicyBiura Lokalnej Grupy Rybackiej.

ohp

zielona-linia

eure