„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

kfsPowiatowy Urząd Pracy w Grajewie

ogłasza nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

                               w terminie od 28.01.2019r. do 15.02.2019r.

Wnioski należy składać:

-w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr2, I piętro (sekretariat), w godzinach od 730-1530.

- drogą elektroniczną

(Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wskazanych poniżej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków limitu KFS w 2019 r.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (w oparciu o Barometr zawodów 2019)
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez  rozpatrzenia ! 

Wysokość dofinansowania:

  1. W przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza  2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

2.W przypadku pozostałych pracodawców - 80%, a 20% kosztów kształcenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań).

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy powinno rozpocząć się po 1 marca 2019r.

więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 9,

tel. 86 261 30 37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 -----------------------------------------------------------------

1. Wniosek o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

2.  Wniosek o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcyy (wersja PDF)

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

4. Ogólne informacje dotyczące KFS (PDF)

5. Informacje dotyczące limitu (PDF)

6. Barometr zawodów 2019 powiat grajewski.

7. Barometr zawodów 2019 województwo podlaskie.

do 5 000 zł

 

ohp

zielona-linia

eure