„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

kfsPowiatowy Urząd Pracy w Grajewie

ogłasza nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

                                    w terminie od 05.10.2018 r. do wyczerpania środków

 

Wnioski należy składać:

- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A,

pok. nr 2, I piętro (sekretariat), w godzinach od 7.30 – 15.30.  

- drogą elektroniczną

(Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wskazanych poniżej:

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w 2018 r.:

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (w oparciu o Barometr zawodów 2018)

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Ad. 1 PRIORYTET 1. – środki KFS przeznacza się przede wszystkim na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu oBarometr zawodów.

WAŻNE

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy powinno rozpocząć się po 22 października 2018 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Działania, które mogą być sfinansowane:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Działania, które nie mogą być finansowane:

 1. Szkolenia psychospołeczne i interpersonalne.
 2. Konferencje i kongresy.
 3. Szkolenia obowiązkowe np. BHP i PPOŻ.
 4. Badania okresowe.
 5. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.
 6. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia !!

 

O środki z KFS może ubiegać się:

pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika

(pracownik musi być zatrudniony przed dniem złożenia do PUP wniosku o środki KFS).

W kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków KFS może wziąć udział:

 1. Pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę);
 2. Pracodawca

 

Uwaga! Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Wysokość dofinansowania:

 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza       2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

W przypadku pozostałych firm - 80%, a 20% kosztów szkolenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań).

 1. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga! Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, to koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca.

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Uwaga! Środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy a przekazane na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie posiadają statusu wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, a co za tym idzie nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze środków KFS nie może/nie mogą skorzystać:

 1. Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracownika na podstawie umowy o pracę.
 3. Prezes Zarządu Sp. z o.o.- chyba, że może potwierdzić istnienie stosunku pracy (jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce).
 4. Pracodawca, który zamierza realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników.
 5. Kadry publicznych służb zatrudnienia, tzn. pracownicy PUP i WUP.
 6. Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów specjalizacji i staży podyplomowych.
 7. Osoby pełniące funkcje zarządcze w zakonach, np. przeor, przełożona, ksieni.
 8. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1)    Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3)    Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4)    Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6)    Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Tryb postępowania

 1. Pracodawca zainteresowany wsparciem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy.
 2. Wnioski przyjmowane są w PUP w czasie ogłoszonego naboru.
 3. Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego swoich pracowników, które się jeszcze nie rozpoczęło.
 4. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.  
 6. Środki KFS muszą zostać wydatkowane w danym roku budżetowym, w którym została podpisana umowa z pracodawcą.
 7. Pracodawca musi udokumentować poniesione koszty na usługi edukacyjne dokumentami księgowymi (faktury, rachunek). Dokumenty księgowe muszą być opisane, aby widoczny był związek wydatku z odbytym kształceniem.
 8. Pracodawca zawiera z pracownikiem, którego wysłał na szkolenie, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do urzędu pracy.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. 2018 poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U. z 2016r. , poz.2155).

Osoba do kontaktu: Anna Gadomska, (tel. 86 261 30 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pokój nr 9 - budynek PUP w Grajewie.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ohp

zielona-linia

eure