o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

kfs

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie uprzejmie informuje, że przedłuża

Nabór wniosków ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wnioski przyjmowane będą do 24.11.2017 r

- w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (pokój 2, I piętro), ul. Strażacka 6A w godzinach 730 - 1530.

- drogą elektroniczną (Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Wnioski, które wpłyną w terminie innym niż wskazany przez Urząd, zostaną zwrócone Pracodawcy bez rozpatrzenia.

W pierwszej kolejności środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymają wnioskodawcy spełniający łącznie co najmniej po jednym priorytecie MRPiPS i Rady Rynku Pracy wydatkowania środków  KFS w roku 2017 lub przynajmniej jeden z obowiązujących priorytetów.

W przypadku niezaangażowania środków, mogą zostać one spożytkowane na działania, które nie mieszczą  się w przyjętych na dany rok priorytetach.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978).
Szczegółowe informacje dotyczące KFS można uzyskać bezpośrednio w PUP w Grajewie, pok. 9,
 
 

ohp

zielona-linia

eure