o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zapraszają przedsiębiorców na spotkania informacyjne w dniu 24 stycznia 2017 r.

Spotkania odbędą się równolegle w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie  i w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo. Oba spotkania odbędą się  w godzinach 11.00-13.00.

Program spotkań jest taki sam. Odbędą się w dwóch różnych miejscach w celu zapewnienia dostępności wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Jakie korzyści mogą osiągnąć pracodawcy w wyniku udziału w projekcie?

  • Sfinansowanie przeszkolenia i przygotowania pracownika do pracy na stanowisku odpowiadającym oczekiwaniom pracodawcy (specjalistyczne kursy zawodowe)
  • Finansowanie 3 - miesięcznych stażów zawodowych odbywanych u pracodawcy
  • Pokrycie kosztów związanych z organizacją stanowiska pracy
  • Finansowanie badań lekarskich pracowników
  • Finansowanie ubezpieczenia NNW pracowników

W trakcie spotkania omówione zostaną szczegóły wsparcia dla pracowników i pracodawców w ramach projektu. Po spotkaniu zapraszamy na lunch.

Szczegółowych informacji na temat spotkań udzielają:

Agnieszka Olender, Krzysztof Leończuk pod nr tel. 85 675 21 58

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

ohp

zielona-linia

eure