o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje osoby bezrobotne bez odbytego przeszkolenia wojskowego, że Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Łomży planuje uruchomienie procesu przeszkolenia ochotników
w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze 16 dniowe przeszkolenie w nowotworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej planuje się na I kwartał 2017 roku.

Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej, uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Uzyskanie statusu żołnierza rezerwy umożliwia ubieganie się o przyjęcie do czynnej służby wojskowej w jednostkach Obrony Terytorialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości powołania do szkolenia można uzyskać bezpośrednio w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (tel. 261-398-941, 25 batalionie Obrony Terytorialnej (tel.261-398-213) w Białymstoku, Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży (tel.261-385-724, 261-385-715) oraz na stronie internetowej WKU w Łomży w zakładce „Służba w OT”

ohp

zielona-linia

eure