o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w związku z powstałymi oszczędnościami ze środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

ogłasza nabór Wniosków na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy.

Ww. środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników,  zgodnie z priorytetami na rok 2016, ustalonymi przez Radę Rynku Pracy i  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach / zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,

b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi; oraz w branży usług opiekuńczych,

c)  wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach / przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

d)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego z przyznanych środków rezerwy na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.253,10 zł.

Składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca składa dodatkowo oświadczenie dot. przeznaczenia środków rezerwy KFS w ramach ustalonych priorytetów. Oświadczenie umieszczone zostało w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jako załącznik do zaktualizowanego wniosku.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie dysponuje obecnie ograniczoną ilością środków KFS, Wnioski o dofinansowanie kosztów    kształcenia ustawicznegobędą przyjmowane w dniu 14 października 2016 r. w sekretariacie (pokój 2, I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy wGrajewie, ul.Strażacka 6A w godzinach 730 - 1530.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które wpłyną w terminie innym niż wskazany przez Urząd, zostaną zwrócone Pracodawcy bez rozpatrzenia.  

ohp

zielona-linia

eure