o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

I. organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Przy rozpatrywaniu wniosków decydujące znaczenie będzie miało :

  1. zapewnienie zatrudnienia na możliwie najdłuższy okres po zakończeniu wsparcia
  2. wywiązywanie się pracodawcy z wcześniej deklarowanego zatrudnienia

(dotyczy wcześniej zawartych umów)

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu do odwołania.

ohp

zielona-linia

eure