o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że z dniem 25 kwietnia 2016r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Kontynuowany będzie jedynie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, należących do kategorii NEET , w szczególności spełniających jeden z poniższych warunków:

* osoby z niepełnosprawnościami

* osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku życia lub pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25-30 lat

* osoby o niskich kwalifikacjach

 

Przy rozpatrywaniu wniosków decydujące znaczenie będzie miało :

1. zapewnienie zatrudnienia na możliwie najdłuższy okres po zakończeniu wsparcia

2. wywiązywanie się pracodawcy z wcześniej deklarowanego zatrudnienia

 (dotyczy wcześniej zawartych umów)

 

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu do odwołania.

ohp

zielona-linia

eure