o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

I. organizację 6 –miesięcznych staży dla osób, które ukończyły 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

II. refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

III. organizację prac interwencyjnych

IV. organizację szkoleń w ramach bonów szkoleniowych

V. organizację staży w ramach bonów stażowych

VI. organizację zatrudnienia w ramach bonów zatrudnieniowych

 

Przy rozpatrywaniu wniosków decydujące znaczenie będzie miało :

  1. zapewnienie zatrudnienia na możliwie najdłuższy okres po zakończeniu wsparcia
  2. wywiązywanie się pracodawcy z wcześniej deklarowanego zatrudnienia

(dotyczy wcześniej zawartych umów)

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu do odwołania.

ohp

zielona-linia

eure