o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Ankieta dotycząca zapotrzebowania pracodawców

W roku 2016 środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego wszystkich pracowników i pracodawców (brak limitu wiekowego), tj. na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związkupodjętym kształceniem;

Priorytety wydatkowanie środków KFS na rok 2016 to:

 1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywania przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z art. 150starosta może przyznać pracodawcy refundacjęwynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Refundacja wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy. Refundacja w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji).

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca zatrudnia mniej niż 10 pracowników – jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego – dla pozostałych pracodawców, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

WAŻNE !!!

 • To pracodawca organizuje wybrane dla siebie lub pracownika formy kształcenia ustawicznego, a Powiatowy Urząd Pracy po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku dofinansowuje jego koszty.
 • Kierunki kursów i studiów podyplomowych powinny być związane z zakresem czynności i stanowiskiem na jakim jest zatrudniony pracownik.
 • Priorytet stanowią szkolenia zawodowe, dające konkretne uprawnienia i kwalifikacje (kończące się egzaminem zewnętrznym).
 • Kursy językowe w roku 2016 muszą kończyć się egzaminem zewnętrznym.
 • O kursy językowe mogą wnioskować Pracodawcy, którzy są w stanie potwierdzić współpracę z partnerem zagranicznym

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Anna Gadomska, Izabela Bach-Zajkowska (pok. nr 9) lub pod numerem telefonu 86 261 30 37


 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania pracodawców

 

 ohp

zielona-linia

eure