o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że z dniem 16 września 2015r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o organizację staży dla osób do 30 roku życia. W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski dotyczące organizacji stażu (staż do 27.12.2015r.) dla osób po 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba niepełnosprawna,

- osoba długotrwale bezrobotna,

- osoba o niskich kwalifikacjach,

- osoba po 50 roku życia.

ohp

zielona-linia

eure