o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że od dnia 10 kwietnia 2015r. wznawia nabór wniosków o organizację następujących form aktywizacji:

- szkoleń,

- staży,

- środków na działalność gospodarczą,

- bonów na zasiedlenie

wyłącznie dla osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat z tzw. kategorii NEET tzn. osób, które nieuczestniczą obecnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie uczestniczą i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP w Grajewie rozpatrywane będą jedynie wnioski dotyczące aktywizacji osób zarejestrowanych do 4 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zorganizowanie szkoleń i staży decydujące znaczenie będzie miało :

  1. zapewnienie zatrudnienia na możliwie najdłuższy okres po zakończeniu wsparcia
  2. wywiązywanie się pracodawcy z wcześniej deklarowanego zatrudnienia (dotyczy wcześniej zawartych umów)


Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu do odwołania.

ohp

zielona-linia

eure